Reel Squad – Všeobecné pravidlá súťaže na sociálnych sieťach

8 min read

Súťaž – Anglická verzia

Údaje o spoločnosti

spoločnost izardis s.r.o.

Gorkého 12, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré mesto,

Slovenská republika, IČO: 53 303 385, IČ DPH: SK2121355291

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto pravidlá súťaže upravujú vzťahy medzi súťažiacimi a prevádzkovateľom. Zapojením sa do súťaže vyhlásenej prevádzkovateľom súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito pravidlami, rovnako ako s pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení súťaže (vyhlásené formou postu na sociálnej sieti Instagram, Facebook, TikTok a na webovej stránke prevádzkovateľa reelsquad.app) a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 1. Za sociálne siete prevádzkovateľa sa považuje účet prevádzkovateľa na platforme Instagram, dohľadateľný pod názvom @reelsquad.app; účet prevádzkovateľa na platforme Facebook, dohľadateľný pod názvom @Reelsquad.app a účet prevádzkovateľa na platforme TikTok, dohľadateľný pod názvom @reelsquad.app (ďalej len „sociálne siete prevádzkovateľa“).
 1. Aplikáciou prevádzkovateľa sa rozumie aplikácia Reel Squad dostupná Google Play a App Store. 

MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

 1. Súťaž prebieha celosvetovo, v online priestore, prostredníctvom sociálnych sietí a aplikácie prevádzkovateľa (ďalej len „miesto konania súťaže“).

PODMIENKY ÚČASTI

 1. Súťažiacim sa môže stať fyzická osoba, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Instagram, Facebook alebo TikTok a má po celý čas  trvania súťaže aktívny účet na niektorej z uvedených sociálnych sietí a spĺňa stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiaci je povinný dodržiavať všetky pravidlá používania sociálnej siete Instagram, Facebook alebo Tiktok a pravidlá používania aplikácie prevádzkovateľa. 
 2. Súťaže sa môže zúčastniť iba osoba staršia ako 18 rokov.
 3. Súťažiaci je oprávnený zapojiť sa do súťaže prostredníctvom vlastného autentického profilu na sociálnej sieti Instagram, Facebook alebo TikTok a vlastného autentického účtu v aplikácii prevádzkovateľa  jedenkrát počas celého trvania súťaže.

TRVANIE SÚŤAŽE

 1. Doba trvania súťaže je uvedená v oznámení o vyhlásení súťaže. Súťaž sa považuje sa vyhlásenú zverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže na sociálnych sieťach prevádzkovateľa.

ÚSPECH V SÚŤAŽI A ODOVZDANIE VÝHRY

 1. Súťažné podmienky sú uvedené v oznámení o vyhlásení súťaže, zverejnenom na sociálnych sieťach prevádzkovateľa.
 2. Po vyhodnotení súťaže prevádzkovateľ zo súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže vyberie celkom 5 výhercov. 
 3. Každý z výhercov súťaže obdrží voucher v hodnote 400 € na nákup v predajni feedo.sk, Drahobejlova 2515/18, 190 00, Praha 9, Česká republika. 
 4. O výhercoch bude prevádzkovateľ informovať nasledujúci deň po skončení súťaže. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa, reelsquad.app v sekcii blog. Výherca bude následne oslovený prostredníctvom súkromnej správy zaslanej výhercovi prostredníctvom sociálnej siete, v rámci ktorej sa súťaže zúčastní, v ktorej prevádzkovateľ požiada výhercu o poskytnutie doručovacích údajov za účelom zaslania výhry.
 5. Výherca je povinný prihlásiť sa o výhru (formou poskytnutia doručovacej adresy podľa predch. bodu) najneskôr do 7 dní od doručenia správy (oznámenie výhry podľa predch. bodu) formou odpovede na správu prevádzkovateľa. 
 6. V prípade, ak sa výherca v uvedenej lehote neohlási, prevádzkovateľ podľa svojej vlastnej úvahy, resp. voľby dodatočným losovaním vyberie ďalšieho zo súťažiacich, ktorý splnil všetky podmienky súťaže alebo súťaž zruší.
 7. Prevádzkovateľ výhru zašle na vlastné náklady výhercovi do 30 dní od zaslania doručovacej adresy výhercu.
 8. Výhra prepadá v prípade, ak bude kedykoľvek pred odovzdaním výhry zistené porušenie týchto pravidiel zo strany výhercu.
 9. V prípade, ak sa z akýchkoľvek dôvodov na strane výhercu výhru nepodarí odovzdať výhercovi, prevádzkovateľ podľa svojej vlastnej úvahy, resp. voľby dodatočným losovaním vyberie ďalšieho zo súťažiacich, ktorý splnil všetky podmienky súťaže alebo súťaž zruší. 
 10. Účasť v súťaži ani výhru nie je možné vymáhať právnou cestou.
 11. Prípadné námietky k priebehu súťaže je možné prevádzkovateľovi zaslať prostredníctvom súkromnej správy na sociálnych sieťach prevádzkovateľa – najneskôr však v pracovný deň nasledujúci po dni vyhodnotenia súťaže.
 12. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom (napríklad v dôsledku duplicity účtov na sociálnej sieti) výhra nebude takejto osobe odovzdaná.
 13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil na sociálnej sieti alebo v aplikácii prevádzkovateľa vykazuje známky nezákonnosti, nekalého alebo podvodného konania.
 14. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či profil na sociálnej sieti alebo v aplikácii prevádzkovateľa odporuje pravidlám používania danej sociálnej siete alebo aplikácie prevádzkovateľa.
 15. Prevádzkovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (predovšetkým funkčnosť sociálnej siete).
 16. V prípade, že výhru nebude možné doručiť s použitím výhercom poskytnutých doručovacích údajov z dôvodov na strane výhercu, je výherca povinný prevádzkovateľovi nahradiť náklady na zbytočné poštovné a balné.
 17. Prevádzkovateľ nie je povinný sa výhru pokúsiť výhercovi doručiť opätovne, pokiaľ mu výherca neoznámi správnu doručovaciu adresu a neuhradí uvedené náklady.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže sa riadi a osobné údaje účastníkov súťaže sú spracúvané v súlade so zásadami ochrany súkromia aplikácie prevádzkovateľa. 
 2. Poskytnuté doručovacie údaje výhercov prevádzkovateľ použije výlučne len pre účely zaslania výhry a nebude ich ďalej spracovávať v žiadnom informačnom systéme, s výnimkou interného systému prevádzkovateľa slúžiaceho na evidenciu pošty alebo prípadne v internom systéme slúžiacom na evidenciu účtovnej dokumentácie.
 3. Poskytnuté doručovacie údaje prevádzkovateľ spracúva na právnom základe zodpovedajúcom plneniu právnej požiadavky (odovzdanie výhry), resp. zákonnej požiadavky, a to po dobu 2 rokov, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú odlišné archivačné lehoty (viď najmä zákon o archívoch a registratúrach a zákon o účtovníctve, kt. vo vzťahu k účtovnej dokumentácii stanovujú povinnosť 10-ročnej archivácie – pokiaľ by sa mali poskytnuté doručovacie údaje z nejakého dôvodu stať súčasťou účtovnej dokumentácie prevádzkovateľa.
 4. Poskytnuté doručovacie údaje úspešného výhercu prevádzkovateľ neposkytuje žiadnym ďalším osobám s výnimkou poskytovateľa štandardného softvérového vybavenia (v nadväznosti na technický spôsob fungovania evidencie pošty, resp. účtovníctva prevádzkovateľa), spracovateľa (resp. sprostredkovateľa) účtovníctva prevádzkovateľa (v prípade ak by sa mala poštová evidencia z nejakého dôvodu stať súčasťou účtovnej dokumentácie prevádzkovateľa) a poskytovateľa poštových služieb.
 5. Poskytnutie doručovacích údajov je dobrovoľné s tým, že neposkytnutie týchto údajov má za následok nevyhnutnú nemožnosť doručenia výhry úspešnému účastníkovi súťaže.
 6. Poskytnuté doručovacie údaje spracúvame bez toho, aby dochádzalo k ich prenosu do tretích krajín (vrátane USA).
 7. Dotknutá osoba má právo: (i) požiadať o prístup k spracúvaným osobným údajom podľa čl. 15 GDPR; (ii) právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, (iii) právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR; (iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR; (v) právo na oznámenie skutočností ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa čl. 19 GDPR; (vi) právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR; (vii) právo namietať podľa čl. 21 GDPR; (viii) právo, aby sa na ňu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie podľa čl. 22 GDPR a ďalej právo kedykoľvek podať sťažnosť/podnet/návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v zmysle § 100 zákona o ochrane osobných údajov alebo sa obrátiť so žalobou priamo na príslušný súd.
 8. Prevádzkovateľ s poskytnutými doručovacími údajmi nevykonáva také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutí s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na výhercu.
 9. Všetky osobné údaje súťažiaceho budú uložené len po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností prevádzkovateľa a na ochranu ich práv.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo súťaž a výhry kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť, zrušiť či inak upraviť.
 2. Prevádzkovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody ani za žiadne majetkové či nemajetkové ujmy spôsobené prípravou alebo uskutočňovaním akýchkoľvek súťažných úkonov, účasťou v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi.
 3. Prevádzkovateľ súťaže neručí za stratu, nedoručenie, meškanie alebo poškodenie výhry v prípade prepravy poštou.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek vecné či právne vady výhry.
 5. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k žiadnej zo sociálnych sietí. Každý súťažiaci zapojením do súťaže oslobodzuje jednotlivé sociálne siete, prostredníctvom ktorých sa do súťaže zapojí, od všetkých záväzkov s ňou súvisiacich tak, ako sa uvádza v podmienkach sociálnej siete.

The first marketplace just for reels

Reel Squad is your go-to platform where businesses or individuals get custom video content, and independent creators earn extra income doing what they love.

Download the app

Reel Squad

The first marketplace just for reels

Like what you read? Share with a friend

Related Articles

3 min read

In a world buzzing with digital noise, small businesses often find themselves in a quest for the spotlight. Enter the game-changer: influencer marketing. For the local bakery or the neighborhood...

1 min read

Hello Reel Squad community! Get ready for another fantastic giveaway featuring the sleek Samsung Galaxy Watch 6. Fancy adding some tech glam to your wrist? ⌚🌟 To be in with...

2 min read

Excitement is building at Reel Squad as we eagerly anticipate our participation in the upcoming AFFILIATE WORLD Dubai 2024 conference, scheduled to take place from February 28 to 29. As...

1 min read

Hello Reel Squad Community, We’re thrilled to share the exciting news about our recent baby product giveaway, which ran from January 21st to February 20th, 2024. To join the giveaway,...

2 min read

In the dynamic world of social media, Instagram continues to be a powerhouse for visual content. With the introduction of features like Instagram Reels, users can now showcase their creativity...

4 min read

Instagram reels vs post? That’s an important question. In the Instagram world, where we share our stories and moments, the choice between Reels and Posts matters. Today, we’re going to...

3 min read

Are you a creator on the lookout for the best platforms for content creators that can boost your success? Navigating the world of digital content creation becomes much easier when...

4 min read

Why Reel Squad? Being a business owner comes with its fair share of challenges. As someone running multiple projects, I often found myself struggling to create engaging ads. Staged ads...

2 min read

In the dynamic landscape of content creation, the allure of professionally produced reels often takes center stage. However, a paradigm shift is underway, redefining the notion of reel success. Amateur...

1 min read

🎉 Exclusive Offer: Win a 400€ voucher! 🎉 Exciting news! Reel Squad is giving away 5 vouchers, totaling 2000€, for a baby-themed products. Don’t miss your chance to enhance your...

5 min read

Welcome to the dynamic landscape of marketing in 2024. In the realm of business strategies and consumer connections, the term on everyone’s lips is social marketing trends. It’s not just...

4 min read

So, your reel went viral, and that’s awesome. But guess what? The adventure doesn’t stop there; it’s just getting started. What’s the next move? How do you keep the hype...

Ready to start?

We offer a secure platform for communication and payment, and our community is always ready to offer support and inspiration.

Join us today!